You are here

โครงการ กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก ปีงบประมาณ 61-64

โครงการ กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก ปีงบประมาณ 61-64
     หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันอัตราการเกิดภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง (กลุ่มโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร) พบเพิ่มมากขึ้นในบุคลากรรามาธิบดี ซึ่งเป็นการบั่นทอนทั้งสุขภาพ คุณภาพชีวิต ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม หลายคนอาจได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาล หรือจากการซื้อประกันสุขภาพ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุ้มค่ามากนัก เพราะเมื่อร่างกายเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ร่างกายก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ เมื่อต้องรักษาด้วยการกินยาร่างกายก็จะยิ่งทำงานมากขึ้นอีก เราควรจะป้องกันตัวเราไม่ให้เกิดภาวะเหล่านั้น หรือพยายามลดและงดการใช้ยาให้มากที่สุด ซึ่งทำได้ด้วยตัวเราเองโดยวิธีการทางโภชนบำบัดและการออกกำลังกาย ภายใต้คำแนะนำที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ และไม่ขัดกับการใช้ชีวิตตามปกติ ยังคงมีความสุขกับการกินอยู่ได้ เป็นวิธีที่ประหยัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินเหตุในการดูแลรักษาตนเอง ไม่หลงเชื่อกับกลไกการตลาดที่พยายามขายสินค้าต่างๆทางสุขภาพ และที่สำคัญรามาธิบดีมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีส่งผลดีต่อศักยภาพในการทำงาน คุณภาพของงาน และ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการเป็นตัวอย่างที่ดีของการดูแลสร้างเสริมสุขภาพให้กับสังคมและประเทศ

     แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตัวตามหลักการของโภชนบำบัดที่ถูกต้องนั้น สำหรับบางคนจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น และมีแรงจูงใจให้ปฏิบัติตัวดีตลอด คือการเข้าร่วมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ดูตัวอย่างการปฏิบัติตัว ช่วยกันกระตุ้นเตือน หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเพื่อน ของกลุ่ม และสามารถเรียนรู้ขบวนการทั้งหมดตรงนี้ภายใต้การชี้นำและปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการเพื่อนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเอง เพื่ออนาคตที่จะสามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพภายในหน่วยงานของตนเองได้ และยังสามารถเผยแพร่ต่อไปยังสังคมรอบตัวได้ด้วย

     ตั้งแต่ สิงหาคม 2561 – กันยายน 2562 กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” Season 1-3 ภายใต้หลักการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 130 คน ในระยะเวลา 4 เดือน/Season จำนวนกิจกรรม 17-24 ครั้ง ประมาณ 76.8% ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีน้ำหนักลดลงตั้งแต่ 0.1 – 19.5 % ของน้ำหนักเริ่มต้น และ เนื้อเยื่อไขมันลดลงตั้งแต่ 0.1- 42.1 % ของเนื้อเยื่อไขมันเริ่มต้น

     ขณะเดียวกันยังมีผู้เข้าร่วมโครงการที่เหลือซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก แต่มีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำให้ได้ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักแล้วยังคงต้องการการดูแลต่อเนื่องเพื่อให้สามารถคงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ตลอดไป ประกอบกับมีบุคลากรรามาธิบดีที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน สนใจอยากเข้าร่วมโครงการอ้วนแล้วไงฯ อีกจำนวนมาก งานสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดทำ โครงการต่อเนื่องจาก “อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” เป็นโครงการ “กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก Season 1 นาน 6 เดือน ระหว่าง ตุลาคม 62 – มีนาคม 63 และ Season 2 นาน 6 เดือน ระหว่าง เมษายน – กันยายน 63 ประมาณผู้เข้าร่วมได้ตลอดโครงการ Season ละ 100 คน

     วัตถุประสงค์
 • เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะอ้วน ลดความรุนแรงของภาวะอ้วนและโรคแทรกซ้อนต่างๆจากภาวะอ้วนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยโภชนบำบัดและการออกกำลังกาย (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการใหม่)
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season 1-3 สามารถดูแลควบคุมน้ำหนักตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป และเป็นต้นแบบให้กับบุคลากรรามาธิบดี
 • เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ความมีน้ำใจ และความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการช่วยเหลือกันแบบเพื่อนในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
     การดำเนินโครงการ
 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากการสมัครมาเองโดยตรงที่โครงการฯ
 2. เชิญกลุ่มเป้าหมาย และทำหนังสือขออนุญาตให้มาร่วมโครงการฯ ถึงต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย
 3. เก็บบันทึกข้อมูลเบื้องต้นด้านสุขภาพทั่วไป ประวัติการกินอาหารและการออกกำลังกาย
 4. วันแรกของโครงการฯ กิจกรรมเริ่มต้น ประกอบด้วย ประเมินสัดส่วนร่างกาย เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ อธิบายกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ จัดบรรยายจุดเริ่มต้นของการลดน้ำหนัก แลกเปลี่ยน “ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม โครงการอ้วนแล้วไงฯ Season 1-3
 5. ทุกสัปดาห์ต่อไป โครงการ “กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก” กิจกรรมดูแลประชิดตัวหวัง ผลมาก
 • ประเมินสัดส่วนร่างกายทุกสัปดาห์ พร้อมรับคำแนะนำด้านโภชนบำบัด
 • จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
 • จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อฝึกเรียนรู้การเลือก หรือฝึกปรุงอาหารที่มีพลังงานต่ำ ทุก 2-4 สัปดาห์
 • สรุปติดตามประเมินผลชี้แนะอย่างเข้มทุก 4 สัปดาห์ 5 ครั้ง
 • เมื่อครบ 6 เดือน จัดเสวนาปิดโครงการ มอบรางวัล  
     ความคืบหน้าโครงการ และกิจกรรม
 • กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโซเดียมในอาหาร

       วันที่ 8 มกราคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโซเดียมในอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล อาจารย์นักโภชนาการ มาให้ความรู้

 • กิจกรรม cooking class ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 1)

            วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม cooking class ครั้งที่ 1 สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพควบคุมน้ำหนัก โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล อาจารย์นักโภชนาการ เป็นวิทยากร ด้วยเมนูง่ายๆที่สามารถทำเองได้ เช่น ไข่เจียวทรงเครื่อง แกงจืด ไข่ตุ๋น เป็นต้น

 • กิจกรรม cooking class ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 1)

              วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม cooking class ครั้งที่ 2 สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพควบคุมน้ำหนัก โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล อาจารย์นักโภชนาการ เป็นวิทยากร ด้วยเมนูง่ายๆที่สามารถทำเองได้ คือ พิซซ่าไข่ขาว เต้าหู้ทรงเครื่อง และเต้าหู้อบวุ้นเส้น

 • กิจกรรม cooking class ครั้งที่ 3​​​ (รุ่นที่ 1)

              วันที่ 17 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรม Cooking class ครั้งที่ 3 โดย อ.ปรียา ลีฬหกุล อาจารย์นักโภชนาการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การทำอาหารสุขภาพ ขนมจีนน้ำยา และพิซซ่าไข่ขาว และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 • กิจกรรม cooking class ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 2)

              วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม Cooking Class ครั้งที่ 1 ในโครงการ กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก Season 1 รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ให้ความรู้เรื่องการกินอาหารกลุ่มแป้ง น้ำตาล ผลไม้ ให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อหุ่นสวย สุขภาพดี กิจกรรมจัดที่ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • กิจกรรม cooking class ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2)

              วันที่ 13 สิงหาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม Cooking Class ครั้งที่ 2 ในโครงการ กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก Season 1 รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ให้ความรู้เรื่องการกินโปรตีนให้เหมาะสมกับร่างกาย ในการลดน้ำหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อ กิจกรรมจัดที่ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • กิจกรรมมอบรางวัลและปิดโครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก season 1 รุ่น 2

     วันที่ 24 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม มอบรางวัลและปิดโครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก season 1 รุ่น 2 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

​​​​​​​

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543