ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ : CHEeR
     ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ : เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการข้อมูล ความรู้ ด้านสุขภาพ ทั้งวิชาการ และสาระบันเทิง เพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร ผู้ป่วย / ญาติ ประชาชนทั่วไป และใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพบำบัดต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภายในศูนย์ ฯ มีพื้นที่สำหรับให้บริการหลายส่วน อาทิ มุมเด็ก มุมอินเตอร์เน็ต มุมปรึกษาปัญหาสุขภาพ มุมวีดีทัศน์เพื่อสุขภาพ และมุมห้องสมุดสุขภาพ