ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ภายในคณะฯ วันที่ 10 ก.ค. 58  และภายนอกคณะฯ วันที่ 11-12 ก.ค. 58

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน"

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ห้อง Board Room ของภาควิชาฯ เวลา 13.00 -16.30 น. ณ...

 
งานบายศรีสู่ขวัญ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 91...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 5

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 18...

 
ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว...ER Book for Extern

ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว...ER Book for Extern

 
ดูการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2558 อาจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น และ อาจารย์ แพทย์หญิงพรรอร เฉ...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ  ปี 3 ครั้งที่ 5

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 18...

 
7-Hospital Conference

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นเจ้าภาพจัด 7-Hospital Co...

 
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบา...

 
CONGRATULATION EP9 สำเร็จการฝึกอบรม

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3-4 ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...