ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ในโอกาสได้รับคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต...

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 25...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 7

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 255...

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 - 10.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาป...

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 24 สิงหา...

 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุก...

 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ในโอกาสได้รับคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตั้งแ...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 6

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 255...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ  ปี 3 ครั้งที่ 6

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 25...

 
ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดี ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 7.30 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
อ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (รุ่นที่ 1) ของภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุม “การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศทางเลือกใหม่การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อคนไทย”

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี