“มหิดลวิชาการ2015 - Mahidol open House”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 – เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา...

 
“Rama Thai SIM Training”

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอารีวัลยะเสวี

 
อบรมหลักสูตร "BDMS Emergency Nursing Care Course" รุ่นที่ 2/2558

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3-4 ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สัมภาษ...

 
การเรียนการสอนร่วม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่  6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพ...

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558...

 
โรงพยาบาลชลประทาน เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้...

 
โครงการก้าวย่างอย่างมีสติ ปี 3 ครั้งที่ 8

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 255...

 
โครงการ "การฝึกอบรม ED Triage and  EMCO Protocol ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร"

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องคริสตัน โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 
พิธีไหว้ครู ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยาย ๓ - ๔ ชั้น ๓ อาคารศูนย์อุบัติเหตุเเละเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

...
 
แสดงแสตนต์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 10.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบ...