National EMS Forum 2016

 

  

  

  

  

 

       นักศึกษา Paramedic รามาธิบดี เข้าร่วมงาน National EMS Forum 2016 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี 

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้จัดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขึ้น ภายใต้หัวข้อ "เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย" ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งภายในประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานด้านวิชาการ และการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ โดยวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ นักศีกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานดังกล่าว โดยวันที่ 30 มีนาคม รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ER & EMS Quality" จาก รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวันที่ 31 มีนาคม ร่วมกิจกรรม Workshop : Thai Simulation Training for Mass Casualty นำโดย ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต