การขอศึกษาดูงาน (elective) สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

Research Proposal Resident 1 (5/65)

แนวทางการขอศึกษาดูงาน (elective) สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลของ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

คุณสมบัติผู้สมัคร elective 
1. ผู้สมัครต้องสามารถเข้ารับการ elective ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
2. ผู้สมัครต้องเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 หรือปีที่ 4 หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

เกณฑ์การรับ elective 
1. สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ สามารถรับแพทย์เข้าศึกษาดูงานได้ 2 ท่าน / เดือน เท่านั้น 
2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ จะพิจารณารับผู้ที่สมัครก่อนตามลำดับ และจะพิจารณา รับแพทย์ประจำบ้านก่อนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรนุช หรือ คุณณัฐทริกา ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร  02201-1315 ต่อ 315 

Link : สมัครดูงาน Elective