You are here

การจัดกิจกรรม CARE Lab

care lab
กำหนดการจัดกิจกรรม CARE Lab โครงการปฏิบัติการการผ่าตัดและศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์(Clinical Anatomy and Research Education Laboratory Project) วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล