อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 40

อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 40
   สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "อุบัติเหตุทางมือ" ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการ : https://www.rama.mahidol.ac.th/ramacloud/s/EFoY7q69d3SXdFm
ลงทะเบียนได้ที่ Website: https://www.acmrrama.com
E-Mail: academic.rama@gmail.com
Tel. 02-201-2193
ชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่: ...