แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จาก Novo Nordisk Haemophilia Foundation (NNHF) นำโดย Ludovic Helfgott, NNHF Co...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดบรรยายเรื่อง “non-violence communication และ safety learning environment” ให้...
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2566
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน Geriatric rehabilitation center เมื่อวั...
 
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากประเทศเนปาล โดยศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตัน ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศร่วมกับศ...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงา...
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รางวัลรองชนะเล...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลรัชฐา พิทัก...
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 อาคารหลัก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
Assoc. Prof. Dr. Christopher Salamaed Constantino, MD.   แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจาก University of the Phili...
 
กภ.เกษแก้ว เมธาธราธิป ในนาม "ครอบครัวเมธาธราธิป" บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณ...
 
ผู้บริหารคณะฯ นำ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ศึกษาดูงานการให้บริการ Telemedicine วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ภา...