หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รายนามบุคลากรหน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

สถานที่ตั้ง

หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 7 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2200-3788 , 0-2200-3789  โทรสาร. 0-2201-2228