หน่วยกายภาพบำบัด

 รายนามบุคลากรหน่วยกายภาพบำบัด

หน่วยกายภาพบำบัด  

ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัดต่าง ๆ ดังนี้

- ผู้ป่วยระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ข้อติดแข็ง ข้อเสื่อม ข้อเท้าแพลง

- ผู้ป่วยระบบประสาท เช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตทั้งตัว

- ผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือ จากอุบัติเหตุและการทำงาน

- ผู้ป่วยบาดเจ็บเพราะถูกไฟไหม้

 

ให้การรักษาโดยวิธีทางกายภาพบำบัดต่าง ๆ เช่น

1. รักษาโดยการประคบความร้อน (Hot pack)

2. รักษาโดยคลื่นไฟฟ้าความร้อน (Diathermy)

3. รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)

4. การดึงคอ (Cervical traction)

5. การดึงหลัง (Pelvic traction)

6. การดัดและดึงข้อ (Joint mobilization and stretching)

7. การนวด (Massage)

8. การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical muscle stimulation)

9. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (ROM exercise)

10. การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strengthening exercise)

11. การฝึกเคลื่อนย้ายตัว และเดิน (Transfer and gait training)

12. วิธีทางกายภาพบำบัดอื่น ๆ

 

สถานที่ตั้ง

หน่วยกายภาพบำบัด  งานเวชกรรมฟื้นฟู  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 1  เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-2190  โทรสาร. 0-2201-2228