หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทาง

รายนามบุคลากรกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ

สถานที่ตั้ง

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทาง งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3 ห้อง 301 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-1095 , 0-2201-1088 , 0-2201-1089  โทรสาร. 0-2201-2228