หน่วยกิจกรรมบำบัด

รายนามบุคลากรหน่วยกิจกรรมบำบัด

สถานที่ตั้ง

หน่วยกิจกรรมบำบัด งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 1 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-2189  โทรสาร. 0-2201-2228