อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ขยายระยะเวลาการรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566   สมั...
 
รับสมัคร แพทย์ Part-time (พนักงานค่าตอบแทน : แพทย์ DF) จำนวนหลายอัตรา   ปฎิบัติงานที่ หน่วยเวชกรรมฟื้...
 
วันนวมินทรมหาราช วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน...
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รางวัลรองชนะเล...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลรัชฐา พิทัก...
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 อาคารหลัก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
Assoc. Prof. Dr. Christopher Salamaed Constantino, MD.   แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจาก University of the Phili...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสต...
 
ยินดีต้อนรับ พญ.เกวลิน ยุทธเสรี พญ.ชวัลลักษณ์ เหล่ากาญจนกร นพ.ศิรวิทย์ วิโรจน์สกุลชัย พญ.รัตนภรณ์ แก้วขาว นพ.นพณัฐ ศรีวงค์พา...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาส...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปทิตตา แซ่ลิ้ม นักกายภาพบำบัด