อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ และทีมงาน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 ผลงานระดับดี เรื่อง...
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2563  
 
ผศ. พญ.มลรัชฐา ภาณุวรรณากร  ในนามของ  คุณแม่กิมเฮียะ พิทักษ์เจริญ มอบเครื่อง Oxygen High Flow จำ...
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ได้รับรางวัล WINNER OF THE 7th WFNR FRANZ GERSTENBRAND AWARD จาก World Federation for N...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตร...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...
 
ยินดีต้อนรับ นพ.จตุรภูมิ ถนอมศักดิ์  นพ.นดนัย ณรงค์ชัยสฤษดิ์  นพ.ชยากร หาญประมุขกุล  นพ.กฤษณะ สุริยฉัตร ...
 
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564