เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวอาทิตยา อินต๊ะยศ  นักกายภาพบบำบัด  นางสาวโปรดปราน เลาะวิธี  นักกิจกรรมบำบัด นายสราวุฒิ...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวธนกร สุริยรังษี  นักกายอุปกรณ์  และ นายรัฐศาสตร์ รักภักดี  นักสังคมสงเคราะห์
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสต...
 
ยินดีต้อนรับ พญ.เกวลิน ยุทธเสรี พญ.ชวัลลักษณ์ เหล่ากาญจนกร นพ.ศิรวิทย์ วิโรจน์สกุลชัย พญ.รัตนภรณ์ แก้วขาว นพ.นพณัฐ ศรีวงค์พา...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาส...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปทิตตา แซ่ลิ้ม นักกายภาพบำบัด
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวดาเนี่ยล สมิงสพันธุ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปิยวรรณ แซ่ซื้อ นักกิจกรรมบำบัด  และ นางสาววาสนา เสาวะที ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 
ขอแสดงความยินดีแก่ พญ.มณฑลี ศิริเมธารักษ์ พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ นพ.ขวัญ ศรีศิลป พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล นพ.ธีรุตม์ พรทวีทร...
 
ขอแสดงความยินดีแก่ อ. พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ อ. พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล ในโอกาสรับมอบ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอ...