ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศ เรื่องแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เอกสารแนบ

 

 

..............................................................................................

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี