ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

1.  สมัครผ่านเว็บไซด์  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีรายละเอียดการสมัครของภาควิชาดังนี้ เอกสารแนบ และ

2.  สมัครผ่านเว็บไซต์ https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier ของแพทยสภา

หมายเหตุ   แพทย์จะต้องสมัครทั้ง 2 ที่  ดังข้างต้น

 

แจ้งเพิ่มเติม ทางแพทยสภาขอเอกสารรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเติม

📌หนังสือรับรองการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ยกเว้นแผน ข.)

โดยแบบสอบถามจะขึ้นมาก่อนที่จะกรอกใบสมัคร

สิ่งที่จะยื่นเอกสารคือ
1. ใบสมัคร
2.  แบบสอบถาม
3.  เอกสารพร้อมหลักฐานการรับสมัคร

📢หมายเหตุ :  เอกสารการรับสมัครของน้อง ขอให้สถาบันทุกแห่งส่งเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น