หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายนามบุคลากรหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถานที่ตั้ง

หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1 ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคาร 5 ชั้น 1  เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-0429 , 0-2201-0430