หน่วยสนับสนุนบริการ (กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์)

รายนามบุคลากรกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

 

 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 

 

หน้าที่หลัก

ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งส่วนใหญ่มีความพิการ และมีปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ โดยการช่วยเหลือ แก้ไข ป้องกันปัญหาต่างๆ ติดตามการรักษา/การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ติดต่อประสานงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนการรักษาของทีมบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพของผู้ป่วย สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย

 

งานที่รับผิดชอบประจำ

- ประเมินสถานภาพผู้ป่วยและ/หรือครอบครัว โดยการสัมภาษณ์และ/หรือเยี่ยมบ้านเพื่อทำประวัติและรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดทั้งทางด้านจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภาวะทางเศรษฐกิจที่จะเป็นผลต่อการวางแผนการฟื้นฟู และทำการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย/ครอบครัว เพื่อรายงานแพทย์ผู้เกี่ยวข้องทราบ

- ให้บริการปรึกษาแนะนำ (Counseling) สนับสนุนช่วยเหลือทางด้านจิตสังคม (Psycho-social support) และให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ

- พิจาณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย/ครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ

- อธิบายและเตรียมผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการเตรียมปรับที่อยู่อาศัย สิ่งจำเป็นต่างๆ ในการกลับไปฟื้นฟูหรือการดูและต่อเนื่องที่บ้าน

- เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการรักษาฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ป่วย/พิการในกระบวนการฟื้นฟูทางการศึกษา การฟื้นฟูทางอาชีพ และการฟื้นฟูทางสังคม
- เตรียมข้อมูลและรายงานประวัติของผู้ป่วยในการประชุมกลุ่มกับทีมบุคลากรทางการรักษา (Team Meeting)

- บริหารจัดการกองทุนผู้ป่วยพิการและทุพพลภาพ

 

สถานที่ตั้ง

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ หน่วยสนับสนุนบริการ งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 2 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-1090  โทรสาร. 0-2201-2228