หน่วยสนับสนุนบริการ (กลุ่มงานกายอุปกรณ์)

รายนามบุคลากรกลุ่มงานกายอุปกรณ์

สถานที่ตั้ง

กลุ่มงานกายอุปกรณ์ หน่วยสนับสนุนบริการ งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 1 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-0288  โทรสาร. 0-2201-2228