หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายนามบุคลากรหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถานที่ตั้ง

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคารหลัก (อาคาร 1)  ชั้น 1  เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-1104 , 0-2201-1189  โทรสาร. 0-2201-2228