งานบริหารทั่วไปและธุรการ

รายนามบุคลากรงานบริหารทั่วไปและธุรการ

 

สถานที่ตั้ง

งานบริหารทั่วไปและธุรการ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 2 เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2201-1154  โทรสาร. 0-2201-2228