ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://intra9.rama.Mahidol.ac.th/jobs/...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดบรรยายเรื่อง “non-violence communication และ safety learning environment” ให้...
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2566
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน Geriatric rehabilitation center เมื่อวั...
 
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากประเทศเนปาล โดยศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตัน ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศร่วมกับศ...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงา...
 
ขยายระยะเวลาการรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566   สมั...
 
รับสมัคร แพทย์ Part-time (พนักงานค่าตอบแทน : แพทย์ DF) จำนวนหลายอัตรา   ปฎิบัติงานที่ หน่วยเวชกรรมฟื้...