You are here

 
ยินดีต้อนรับ นายภัควัฒน์ ศรีกุดตา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  นางสาววิมพ์วิภา เทศแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสต...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสต...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสต...
 
ยินดีต้อนรับ พว.วาสิฏฐี ปิตฝ่าย พยาบาล
 
ยินดีต้อนรับ กภ.ชัญญานุช สกลพรรค นักกายภาพบำบัด  นางสาวณันท์ญาพร ทองเขียว ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด และ นายอธิพ...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวชลดา บุญมี ผู้ช่วยพยาบาล และ นางสาวลวัศย์สร พลายสวาท นักกายอุปกรณ์
 
ยินดีต้อนรับ กภ.สุวิจักขณ์ บุญประทีป นักกายภาพบำบัด และ นางสาวกัญญาภัค ชุ่มเพี้ยน ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบั...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...
 
ยินดีต้อนรับ นพ.จตุรภูมิ ถนอมศักดิ์  นพ.นดนัย ณรงค์ชัยสฤษดิ์  นพ.ชยากร หาญประมุขกุล  นพ.กฤษณะ สุริยฉัตร ...
 
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564
 
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564

Pages