ขอแสดงความยินดีกับ กภ.รัชดาภรณ์ ไชยโย ได้รับทุนจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยกองทุนโรคทางโลหิตวิทยาในเด็ก ฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วย...
 
ขอแสดงความยินดีกับ กภ.เพชรชนก สุขปานประดิษฐ์ ที่ได้เข้าร่วมประชุม Physiatry’24 และนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Clinical...
 
ขอแสดงความยินดีกับ อ. พญ.พรรณเพชร ศิริรัตน์ รศ. พญ.วารี จิระอดิศัย และ ผศ. พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ ที่บทความวิจัยได้รั...
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - D...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวอาทิตยา อินต๊ะยศ  นักกายภาพบบำบัด  นางสาวโปรดปราน เลาะวิธี  นักกิจกรรมบำบัด นายสราวุฒิ...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวธนกร สุริยรังษี  นักกายอุปกรณ์  และ นายรัฐศาสตร์ รักภักดี  นักสังคมสงเคราะห์
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสต...
 
ยินดีต้อนรับ พญ.เกวลิน ยุทธเสรี พญ.ชวัลลักษณ์ เหล่ากาญจนกร นพ.ศิรวิทย์ วิโรจน์สกุลชัย พญ.รัตนภรณ์ แก้วขาว นพ.นพณัฐ ศรีวงค์พา...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาส...
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปทิตตา แซ่ลิ้ม นักกายภาพบำบัด