You are here

 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตร...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...
 
ยินดีต้อนรับ นพ.จตุรภูมิ ถนอมศักดิ์  นพ.นดนัย ณรงค์ชัยสฤษดิ์  นพ.ชยากร หาญประมุขกุล  นพ.กฤษณะ สุริยฉัตร ...
 
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564
 
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564
 
ขอแสดงความยินดี แก่ รศ.(พิเศษ) พญ.รัชวรรณ สุขเสถียร ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง...
 
นางสาวฐิติยา หุปะโก  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 
นายเทอดพงศ์ ขุนพัฒน์  ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย "ประถมาภ...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทย...
 
ยินดีต้อนรับ พญ.สุจิรัตน์ รุ่งรักษาธรรม  พญ.รัชต์จันทร์ เจรียงประเสริฐ  นพ.จิตภาณุ ญาณกิตติพิพัฒน์ ...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท...

Pages