การศึกษา

 

 

การศึกษาหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)

 

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน

ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

                         

 

 

การศึกษาระดับปริญญา (นักศึกษาแพทย์)

       

Course syllabus ทักษะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5