ผลงานวิจัย

       

        ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เพื่อพัฒนางานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูของประเทศ