ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ