คณะเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมระบบรับ-ส่งและจัดเก็บภาพทางรังสี (PACS) และระบบงานทางรังสีวิทยา (RIS)

 

ณะเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมระบบรับ-ส่งและจัดเก็บภาพทางรังสี (PACS) และระบบงานทางรังสีวิทยา (RIS)
วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30-12.00 น.