พิธีมอบใบประกาศให้กับนักรังสีวิทยา จาก JDW/NR Hospital

พิธีมอบใบประกาศให้กับนักรังสีวิทยา จาก JDW/NR Hospital
จากราชอาณาจักรภูฎาน มาฝึกอบรมและดูงานด้าน Musculoskeletal
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี