พิธีงานไหว้ครูภาควิชารังสีวิทยา 2557

พิธีงานไหว้ครูภาควิชารังสีวิทยา  วันที่ 3  กรกฏาคม  2557
เวลา 7.30 - 8.30น.  ณ ห้องทวี บุญโชติ