ภาพการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรและเตรียมความพร้อมการรับประเมิน WFME

ภาพการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรและเตรียมความพร้อมการรับประเมิน WFME

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 11.55 - 15.05 น.

ณ ห้องประชุม 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

คลิกหรือแตะที่ภาพเพื่อรับชมภาพ