You are here

กำหนดการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขา ปีการศึกษา 2563

กำหนดการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขา ปีการศึกษา 2563

 

 

ลำดับ รายละเอียด วันเวลา /กำหนดการณ์
1

ผู้สมัครทุกคนที่เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องทำการสมัครผ่าน ทางราชวิทยาลัย และต้องสมัครกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านทาง Website http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำ / แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา / แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาหลักสูตร ๑ ปี (คณะฯ )
ปีการศึกษา 2563
แพทย์ประจำบ้าน            
รังสีวิทยาวินิจฉัย
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาวิทยา  
เวชศาสตร์นิวเคลียร์  
แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 รังสีร่วมรักษาของลำตัว
แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาหลักสูตร 1 ปี (คณะฯ )
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง                                     
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว                         
อนุสาขาภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน                                      
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม
ผู้สมัครต้องอ่านคำแนะนำในการสมัครใน website โดยละเอียด และเตรียม file เอกสารประกอบการสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน

-------------------------------------------------------------------------------------------

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 -31 ต.ค. 62

แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาหลักสูตร 1 ปี (คณะฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

2

ภาควิชารังสีวิทยา จะดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครไปยังรายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการ ปฏิบัติงานของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยทางภาควิชาฯ จะเป็นผู้ส่งจดหมายไปเองโดยตรง (จำนวน 3 ฉบับ)

------------------------------------------------------------------------------------------

 
3

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา /  แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาหลักสูตร 1 ปี (คณะฯ )

------------------------------------------------------------------------------------------

แพทย์ประจำบ้าน วันที่ 11 ธ.ค. 62

แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา วันที่ 12 ธ.ค. 62

4

เอกสารประกาศ <<< คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297