ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

มอนิเตอร์ (Monitor) , จอคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบต่าง ๆ เช่น Dot Matrix Printer, Laser Printer,

Line Printer, Ink jet ,เครื่อง Print server เป็นต้น

พล็อตเตอร์ (Plotter) , เครื่องพิมพ์โปสเตอร์

เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem)

เครื่องถ่ายทอดสัญญาณไร้สาย ,เครื่องกระจายสัญญาณ Wifi (Ruater) 

เครื่องปรับระดับกระแสไฟ , เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

สแกนเนอร์ (Scanner)

ดิจิไทเซอร์ (Digitizer)

เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)

เครื่องแยกกระดาษ , เครื่องป้อนกระดาษ

เครื่องอ่านข้อมูล , เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล , เครื่องสำรองข้อมูล (External harddisk) 

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น /(เครื่องพิมพ์+สแกน+แฟกซ์+ถ่ายเอกสาร)

      เครื่อง Storage Expension ,ระบบฐานข้อมูล (Server) , คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

IPad , Tablet 

      ระบบติดตามรถยนต์ GPS

โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง เกินกว่า 20,000 บาท

**       19.1 กรณีซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เพี่อรับสิทธิ เข้าใช้งานชั่วคราว / รายเดือน / ปี ให้ถือว่าเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์

          19.2  กรณีซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูป แต่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้งาน ต่ำกว่า 5 ปี ให้ถือว่าเป็น วัสดุคอมพิวเตอร์

(ทุกกรณี ควรดูเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดหาในแต่ละกรณีอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ)