สแกนเพื่อกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์

สแกนเพื่อกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ อนุมัติ และ การสร้างใบเบิกวัสดุโปรแกรม RIMO           

ผู้อนุมัติใบเบิก  https://forms.gle/cQMeAg2i6ubdQ2j39

   ผู้สร้างใบเบิก   https://forms.gle/XMvtsAB51mhpYYu58