งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ S4HANA Work SHOP

งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ เข้าร่วม S4HANA Work SHOP 

ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น 2 
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564