บริจาคพัสดุ ให้ โรงเรียนวัดกำพร้า

โครงการ CSR ครั้งที่ 568

คณะแพทยศาสต์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคพัสดุมอบให้กับ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) จำนวน 192 รายการ