โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 856

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 856

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ในวันที่  4  ธันวาคม 2566 เวลา  13.30 น.