โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 855

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 855

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดขจรบำรุง

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ในวันที่  4  ธันวาคม 2566 เวลา  13.30 น.