โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 853

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 853

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดประชาวงศาราม

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ในวันที่  4  ธันวาคม 2566 เวลา  10.00 น.