โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 852

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 852

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ในวันที่  30  พฤศจิกายน 2566 เวลา  10.00 น.