โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 851

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 851

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ในวันที่  30  พฤศจิกายน 2566 เวลา  09.30 น.