โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 847

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 847

บริจาคพัสดุ จำนวน 51 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนา

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่  26  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.