โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 845

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 845

บริจาคพัสดุ จำนวน 117 รายการ 

ให้กับโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ในวันที่  25  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.