โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 844

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 844

บริจาคพัสดุ จำนวน 68 รายการ 

ให้กับกองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันที่  22  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.