โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 843

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 843

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดด่านทับตะโก

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ในวันที่  22  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.