โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 841

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 841

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองกุดดิ่ง

อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่  22  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.