โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 840

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 840

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน

อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

ในวันที่  20  กันยายน 2566 เวลา  13.00 น.