โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 839

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 839

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ 

ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ในวันที่  12  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.